"СБАЛ по Белодробни Болести-ГАБРОВО" ЕООД

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-ГАБРОВО“ ЕООД – ГР. ГАБРОВО

ЦЕНОВАЛИСТА

НАДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ

в “СБАЛББ-Габрово” ЕООД гр. Габрово

считано от 10.02.2020 год.

   №

Име на предлаганата услуга

   Цена - лв.

    І.
ПКК-т и Регистратура
 
   1 Ксерокопие на документ – (за всяка страница   по)      0.50
   2 КТТ на Манту      5.00
   3 Ваксинация      4.00
   4 Подкожна инжекция      2.00
   5 Мускулна инжекция      3.00
   6 Венозна инжекция      5.00
   7 Венозна инфузия      10.00
   8 Поставяне на периферен венозен източник /абукат/      5.00
   9 Плеврална пункция      50.00
  10 Измерване на кръвно налягане      2.00
  11 Първичен амбулаторен преглед от лекар      25.00
  12 Вторичен амбулаторен преглед от лекар      15.00
  ІІ.
Функционален и Бронхологичен кабинети и Лаборатория за ФИД
 
   1 ЕКГ – без разчитане      5.00
   2 ЕКГ – с разчитане      10.00
   3 Функционално изследване на дишането – със запис на хартиен носител      8.00
   4 Бронходилататорен тест                                            15.00
   5 Фибробронхоскопия      100.00
  ІІІ.
Кабинет “Образна диагностика”
      
   1 Рентгеноскопия на бял дроб и сърце      10.00
   2 Рентгенография на бял дроб и медиастинум – без разчитане      15.00
   3 Рентгенография на бял дроб и медиастинум – с разчитане      20.00
   4 Рентгенови томографии на бял дроб - (на срез   по)      5,00
   5 Рентгенография на крайник– без разчитане      15.00
   6 Рентгенография на крайник – с разчитане      20.00
   7 Рентгенография на череп – без разчитане      15.00
   8 Рентгенография на череп – с разчитане      20.00
   9 Рентгенография на гръбначен стълб – без разчитане      15.00
  10 Рентгенография на гръбначен стълб – с разчитане      20.00
     
   ІV. Медико-Диагностична Лаборатория  
   Вземане на биологичен материал – гърлен секрет, носен секрет, раневи секрет, храчка, периферна кръв, венозна кръв, урина       2.00
   1 Газов анализ на кръв / АКР /      15,00
   2

Левкоцити, тромбоцити - микроскопски

Левкограма(микроскопскиот лекар), морфология на еритроцити - (за всеки показател по)

      3,00
   3 Кръвна картина, автоматично – хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, МСV, МСН, МСНС и други изчислени показатели

     4,00

   4 Химично изследване с течни реактиви или суха химия           /относително тегло, кетони, нитрити, глюкоза,билирубин, уробилиноген, кръв/ - (за всеки показател по)

     0,50

   5 Скорост на утаяване на еритроцитите- РУЕ      1,50
   6 Време на кървене      1,00
   7 Време на съсирване      1,00
   8 Протромбиново време      1,50
   9 Химично изследване на урина със сухи тестове      1.50
  10 Седимент на урина      1,50
  11 Изследване на кръвна захар      1,50
  12 Обременяване с глюкоза и 3 кратен кръвно-захарен профил      5,50
  13 Обременяване с глюкоза и 5 кратен кръвно-захарен профил      10,00
  14 Креатинин      2,00
  15 Урея      2,00
  16 Билирубин - общ      2,00
  17 Билирубин - директен      2,00
  18 Общ белтък      2,00
  19 Холестерол      2,00
  20 Изследване на храчка или изпражнения за окултна кръв      4,00
  21 AСАТ      2,00
  22 АЛАТ      2,00
  23 Изследване на урина за урокултура, Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (—), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

    10,00

  24 Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. eningitides), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

    10,00

  25 Цитологично изследване на материал, получен чрез аспирация или пункция – търсене на туморни клетки      15,00
  26 Храчка, АБ - Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—),Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae

     12,00

  27 Директна микроскопия за БК      15.00
  28 Културелно изследване за туберкулозни микобактерии      25,00
  29 Сложно бактерилогично изследване ин виво резистограма      45,00
  30 Хемокултура – аеробна и анаеробна      10,00
          
  V. Други  
   1 Препис на документ /включително и болничен лист/ с печат на лечебното заведение иподпис „вярно с оригинала“       3.00
   2 Ксерокопие от архив на медицинска документация от предишно пролежаване, заверено с „вярно с оригинала“ и подпис            10.00
   3 Копие на рентгенови изследвания /на електронен носител/       5.00
   4 Издаване на документ за застрахователни компании      30,00
   5 Стая с подобрени битови условия / самостоятелен санитарен възел, телевизор и хладилник / за 24 часа – (на 1 легло)      13.00
   6 Стая с подобрени битови условия / самостоятелен санитарен възел, телевизор и хладилник / за 24 часа – (за самостоятелно ползване от 1 пациент)      22.00
   7

Представяне на лекарствени средства, консумативи, дезинфектанти и други от представители на фармацевтични и други фирми на час:      

- До 30 минути

-   Над 30 минути

     80.00

     120.00

   8 Транспортна услуга със санитарен автомобил- на километър в двете посоки      1.00
   9 Факс услуги – получаване или изпращане       2.00
  10 Телевизор под наем – (за 24 часа)       1.50
  11

Болнично лечение на заболявания при здравно неосигурени пациенти и по желание на пациента:

- № 38 – Диагностика и лечение на ХОББ – остра екзацербация;

- № 39 – Диагностика и лечение на бронхопневмония;

- № 40.1 – Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп;

- № 41.1 – Диагностика и лечение на алергичини заболявания на дихателната система;

- № 42.1 – Гнойно-възпалителни заболявания на дихателната система;

- № 43 – Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност;

- № 45 – Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност;

- № 112 – Диагностика и лечение на муковисцидоза

     678,00

     677,00

     606,00

     440,00

     934,00

     358,00

     760,00

     1 661,00

  12

Болнично лечение на заболяванияпри чужденци, които пребивават краткосрочно в България, както и лица с двойно българско или чуждо гражданство, които не се осигуряват  по ЗЗО:

-№ 38 – Диагностика и лечение на ХОББ;

- № 39 – Диагностика и лечение на бронхопневмония;

- № 40.1 – Диагностика и лечение на бронхиална астма; 

- № 41.1 – Диагностика и лечение на алергичини заболявания на дихателната система;

- № 42.1 – Гнойно-възпалителни заболявания на дихателната система;

- № 43 – Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност;

- № 45 – Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност;

- № 112 - Диагностика и лечение на муковисцидоза;

- Диагностика и лечение на бронхити /остри и хронични/ - на ден;

- Профилактика, лечение и рехабилитация на метатуберкулозна пневмосклероза – на ден

     813,60

     812,40

     727,20

     528,00

     1 120,80

      429,60

      912,00

     1 993,20

      70,00

      50,00

  13 ВИП пакет за пациенти на Пневмологично отделение – на ден за стаятаи включва: самостоятелна стая с две легла и самостоятелен санитарен възел с осигурени санитарни консумативи и допълнителни битови условия: телевизионен приемник с пакет 50 програми, хладилник, кетъринг с меню за хранене по избор, съобразено със съответния лечебно-диетичен режим      60.00
  14 Такса “Стартиране на преговори за сключване на Договор за провеждане на клинично проучване”      400.00
  15 Такса “Стартиране на многоцентрово клинично проучване”      400.00
  16 Такса “Стартиране на едноцентрово клинично проучване”      800.00
  17 Такса – Адмивнистративно обслужване на договор за клинично проучване (на месец)      100.00
  18 Такса за ползване на телекомуникационни услугиот Центъра по клинично проучване (на месец)      22.00
  19 Съхранение на лекарствени продукти на Центъра по клинично проучване в болнична аптека (на месец)      30.00
  20 Разглеждане на внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на редовно планирано заседание от Комисията по етика      250.00
  21 Разглеждане на внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на извънредно заседание от Комисията по етика      400.00
  22

Разглеждане на внесени документи в Комисията по етика -

/Доклади; Уведомления за: започване на клинично изпитване, нежелана лекарствена реакция, нова информация и други;/

     - При разглеждане на съществена промяна в Протокола

- При разглеждане на всички останали документи

                                         (за всеки входиран документ по)

     100.00

     50.00

  23 Преглед/Консултация от лекар /от друго ЛЗ/ за пациент по клиничното проучване      30.00
  24 Престой до 24 часа на амбулаторен пациент по клинично проучване с осигурено легло и храна (на 1 легло)      30.00
  25 Престой до 24 часа на амбулаторен пациент по клинично проучване с осигурено легло във ВИП стая и храна (на 1 легло)      40.00

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При посещение в „СБАЛББ ГАБРОВО“ на граждани от ЕС, които временно пребивават в България, от тях се изисква да представят  удостоверителен документ за право на обезщетения под формата на медицинската помощ от пакета за задължителното здравно осигуряване и спешната медицинска помощ. Това може да бъде европейска здравноосигурителна карта или сертификат за заместване. Тези документи удостоверяват правото на пациента да получи спешна и неотложна медицинска помощ.

УТВЪРДИЛ: /Управител – Д-р Иво Станчев/ със Заповед № 25 / от 10.02.2020 г.

Информация:

гр. Габрово - 5300, кв. „Дядо Дянко“
ул. „Д-р Кирил Въгленов“  № 1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
www.sbalbbgabrovo.eu
Управител:
д-р Иво Гичев Станчев
 

Контакти:

Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41
+359 (066) 87 89 42
Управител:
 +359 (066) 87 86 72
+359 (066) 87 86 70

Клинични пътеки:

КП № 38 | КП №  39 | КП № 40.1 |
КП № 41.1 | КП № 42.1 | КП № 43 |
КП № 45 | КП № 112 | КП № 999 |
 
Амбулаторни процедури:
АПр № 9 | АПр № 33 | АПр № 99 |
© 2021 СБАЛ по Белодробни болести град Габрово.Всички права запазени